Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - WB1-PP.6733.44.2022

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 31 sierpnia 2022 r.

WB1-PP.6733.44.2022                       

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, iż z dniem 29 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu odciągu powietrza z budynku przyjęcia ścieków dowożonych, zbiornika ścieków dowożonych i pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków w Borówcu na działkach oznaczonych nr ewid. 258 i 231, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 8, oraz na działce nr ewid. 219/1, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 5, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania. Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją przedłożoną do akt sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.